Czy ubezpieczenie kredytu hipotecznego jest obowiązkowe?

Kredyt hipoteczny jest długoterminowym kredytem mieszkaniowym zabezpieczonym na nieruchomości. Banki zazwyczaj pożyczają duże sumy pieniędzy. Nie da się przewidzieć, czy kredytobiorca będzie dokonywał płatności w terminie. Dla banku kredyt hipoteczny jest w zasadzie kredytem bez ryzyka, ponieważ kredyt może być spłacony poprzez sprzedaż zabezpieczenia.

Do tego dochodzą warunki kredytowania, w tym zobowiązania ubezpieczeniowe, np. ubezpieczenia na życie. Zwykle nie jest ono obowiązkowe, ale stanowi dodatkowe zabezpieczenie zarówno dla banku (w przypadku ubezpieczeń gwarantem płatności jest towarzystwo ubezpieczeniowe), jak i kredytobiorcy, obejmując szereg ryzyk. Dla kredytów hipotecznych dostępne są również kompleksowe produkty ubezpieczeniowe.

Co obejmuje ubezpieczenie kredytu hipotecznego?

Pożyczkodawcy zazwyczaj współpracują z akredytowanymi firmami ubezpieczeniowymi, które ubezpieczają:

Życie/zdrowie pożyczkobiorcy

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują Superpolisa – ubezpieczenia na życie ze stałą lub zmienną stopą procentową. Suma ubezpieczenia jest zazwyczaj równa kwocie kredytu i idzie z nią w parze lub może być wyższa, ale nie więcej niż o 10%. Umowa ubezpieczenia na życie zawierana jest na okres 1 roku z możliwością corocznego odnawiania.

Nieruchomości – ubezpieczenie obowiązkowe określone w ustawie o księgach wieczystych

Polisa gwarantuje pożyczkodawcy spłatę pożyczki w przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej pożyczkobiorcy, utraty/uszkodzenia zabezpieczenia. Przedmiotem ochrony jest mieszkanie, dom lub działka. Ryzyka standardowe – pożar, klęska żywiołowa, awaria instalacji wodnej, kradzież, wybuch gazu. Nieruchomość nie może być uszkodzona, zniszczona (zużycie fizyczne nie może przekraczać 70%), niewykończona lub objęta zakazem (zajęcie, zastaw, spory sądowe). Okres obowiązywania polisy pokrywa się z okresem spłaty kredytu (lub jest odnawiany co 1-3 lata).

Ubezpieczenie tytułu prawnego to ochrona przed ryzykiem utraty tytułu prawnego do nieruchomości


Jeśli sąd uzna transakcję sprzedaży za nieważną lub poprzedni właściciele nieruchomości za niekompetentnych. Ubezpieczenie tytułu prawnego jest dobrowolne. Stosowane przy zakupie domu w nowej konstrukcji, na rynku wtórnym, pomaga kredytodawcy, kredytobiorcy, aby uniknąć strat finansowych w sytuacjach związanych z oszustwami. Koszt ubezpieczenia zależy od rzeczywistej wartości nieruchomości, liczby dokonywanych nią transakcji oraz okresu obowiązywania polisy (od roku do 10 lat).

Podsumowanie

Często firmy oferujące ubezpieczenia hipoteczne oferują kompleksowe pakiety ubezpieczeniowe, które obejmują wszystkie rodzaje ubezpieczeń hipotecznych – nieruchomości, tytułu własności, ubezpieczenia na życie i od odpowiedzialności. Taki produkt pakietowy zmniejsza skutki finansowe strat i szkód spowodowanych przez kilka zdarzeń.